You are hereTanszék / A tanszék rövid története

A tanszék rövid története


A Növénytani Tanszék nagy hagyományokra visszatekintõ szervezeti egysége az egyetemünknek. A növénytan oktatására az önálló Növénytani Intézetet 1929-ben alapították a magyar királyi Tisza István Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, és a vezetésével Soó Rezsõ professzort bízták meg. Soó Rezsõ akadémikusnak, a magyar botanika történetének jellegzetes, meghatározó iskolateremtõ egyéniségének a munkássága jelentõs részben (1955-ig) a debreceni tanszékhez fûzõdik. Vezetésével a tudományos munka a biogeográfia, növénycönológia területén nagy lendülettel indult el és kialakult a debreceni növényföldrajzi iskola, amely hosszú idõn keresztül meghatározta Debrecenben a botanikai kutatási profilt.

1955-ben Soó Rezsõ Budapesten vállalt professzori állást, és a tanszék két évig átmenetileg igen nehéz helyzetben végezte oktatási feladatait.

1957-1972 között egy új és eredményes korszak kezdõdött a tanszék életében, amikor a tanszék élére Haraszty Árpádot nevezték ki. Erre az idõszakra tehetõ a növényanatómiai kutatások fellendülése, de mellettük lassan elkezdõdtek a kísérletes növénytani és növényélettani kutatások is.

1972-ben, a tanszék vezetésére kinevezett Soó-tanítvány, Jakucs Pál egyetemi tanár, akadémikus továbberosítette a Soó Rezsõ által elindított kutatási profilt, de ugyanakkor jelentõsen tovább is lépett és bevezette az ökológiai szemléletet mind a kutatásba, mind az oktatásba. Az ökológiai kutatás erõsödését jelezte a Nemzetközi Bioszféra Programban (IBP) való részvétel egy hosszú-távú erdõ-ökológiai kutatással (Síkfõkút Project), amely 1972-ben a Bükk-hegységben, tölgyes erdõállományban kialakított kutatóállomáson kezdõdött el. A kutatóbázissal jelenleg is több nemzetközi programban veszünk részt. A Jakucs Pál iskolateremtõ tevékenységéhez köthetõ az oktatásban és kutatásban egyaránt felerõsödött ökológiai irányultság, kezdeményezésére indult az országban elsõként biológus-ökológus képzés. Jakucs Pál vezetésével 1979-ben a Növénytani és Állattani Tanszékek oktatóinak átszervezésével megalakult az Ökológiai Tanszék.

Ugyanabban az évben a Növénytani Tanszék élére Précsényi István professzor került, aki 1992-ig vezette a tanszéket. A tanszéken továbbra is fontos szerepet kaptak a Síkfõkút és Rejtek erdõökológiai programokban folyó kutatások, de ezek mellett Précsényi István vezetésével elindult a nyírségi gyepek botanikai és ökológiai kutatása is. Précsényi István a statisztikai és kvantitatív ökológiai módszerek bevezetésével bovítette a tanszéki kutatási profilját. Erre az idõszakra tehetõ a növényi ökofiziológiai kutatások megindulása is a tanszéken. 1992-1993 közötti idoszakra Nagy Miklós vette át a tanszék vezetését, a tanszék ekkor költözött a fõépületbol az Ökológiai Épületbe.

1993-2008 között Borbély György vezette a tanszéket, aki a hagyományosan kiemelkedõ terepbotanikai és növényi ökofiziológiai kutatási profilok megtartása mellett elindította a cianobaktériális toxinok és növények interakciójával kapcsolódó kutatásokat és lépéseket tett a molekuláris növénybiológia és taxonómia fejlesztésére. Erre az idõszakra esett a tanszék oktatási feladatainak bõvülése a gyógyszerészképzésben vállalt elméleti és gyakorlati oktatással. 2005-ben költözött a Tanszék a jelenlegi helyére az Élettudományi Épületbe.

2008. júliusában Mészáros Ilona kapott megbízást a Növénytani Tanszék vezetésére. A tanszék a Biológia és Ökológia Intézet jelenlegi graduális és posztgraduális képzéseiben meghatározó szerepet tölt be. A Tanszék elismert oktatási-kutatási szerepét hangsúlyozza az is, hogy az elõzõek mellett speciális növénytani ismereteket nyújtó tantárgyak oktatásával részt vesz a karok között megvalósuló képzésekben is, az OEC Gyógyszerészeti Kara által koordinált gyógyszerész szakon és az AMTC MTK szervezésében indult Természetvédelmi mérnök BSc szakon.

A Tanszék a BÖI BSc szakjain (biológia, környezettan, biomérnök) több botanikai törzstantárgy oktatását végzi. A Biológus MSc szakon a Növénytani Tanszék oktatási-kutatási profilja önálló Növénybiológia szakirány formájában jelenik meg. A tanszék által kidolgozott és akkreditált szakirány 2009-ben indul.

A Növénytani Tanszék a botanika területén számos témakörben eredményesen folytat alap- és alkalmazott kutatásokat. A Tanszék látja el az egyetemi Botanikus Kert szakmai felügyeletét is. A Növénytani Tanszék gondozásában jelenik meg a Kitaibelia c. folyóirat, amely a hazai botanikai kutatások eredményeinek a közzététele terén egyre nagyobb jelentoséget kap.